Polityka prywatności

1. Administrator – “FIRMA REGINA KRĘŻELOK DISCOVER POLSKA”, siedziba firmy: Borzęta, 32-400, Borzęta 414, NIP: 676-12-24-609, REGON: 120854686.
2. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się na adres email: biuro @ discoverpolska.pl, lub pisemnie na adres: REGINA KRĘŻELOK DISCOVER POLSKA”, siedziba firmy: Borzęta, 32-400, Borzęta 414, z dopiskiem DANE OSOBOWE.
3. Celem zbierania danych jest:
a. Świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakupu w sklepie internetowym w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. (art.6 ust.1 RODO) Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane są w zakresie:
– niezbędnym do realizowania usług świadczonych drogą elektroniczną
– realizacji składanych przez Ciebie zamówień
– rozpatrywania składanych przez Ciebie zgłoszeń reklamacyjnych
– realizacji prawa odstąpienia od umowy
– obsługi zgłoszeń lub zapytań o Realizacja celów marketingowych Administratora
– celów analitycznych i statystycznych w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych uslug (art.6 ust.1 RODO)
4. Jako Administrator Twoich danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Twojej osoby, chyba że wyrazisz na to zgodę zaznaczając odpowiednie pole
5. Okres przetwarzania danych osobowych:
a. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
b. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
c. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.. firmom przewozowym, firmom realizującym płatności internetowe, agencjom marketingowym, przy czym przetwarzane dane są danymi przekazywanymi na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z koniecznością realizacji zamawianych usług lub niezbędnych do działania sklepu.
7. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania zautomatyzowanego i w celach analitycznych.
9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Przysługuje Ci prawo do bycia zapomnianym.
11. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
12. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
13. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.
14. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
15. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 01 lutego 2019r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i dostosowywania jej do obowiązującego w danym momencie prawa.